Bymiljøetaten prioriterer biler foran barn

Bymiljøetaten vil likevel ikke innføre et såkalt vrimlekryss i Løkkeveien. De vil ikke prioritere sikker skolevei for Ruseløkka-elevene fordi det – hold dere fast! – «vil medføre en betydelig reduksjon av kapasiteten i krysset». Biler foran barn, med andre ord. Klarere kan det ikke sies. Vi fant etatens brev til byråden i postjournalen og skrev til Lan Marie, vi også. Det ble litt langt, men så hadde vi mye på hjertet også:

Byråd Lan Marie Nguyen Berg

Vi viser til brev til byråden fra Bymiljøetaten om forslaget om vrimlekryss i Ruseløkkveien/Løkkeveien (postjournalen 2015/5516-30). Vi noterer oss at BYM ikke ønsker en slik løsning, til tross for at det var BYM som opprinnelig stilte dette forslaget.

BYMs brev bygger på et helt grunnleggende feil premiss. De ønsker ikke å innføre en såkalt vrimlefase, fordi det «vil medføre en betydelig reduksjon av kapasiteten i krysset.» Det er mulig en slik betraktning kan legges til grunn fra en rent teknokratisk synsvinkel, men for beboere og skolebarn i området er jo en reduksjon av kapasiteten for biltrafikk hele poenget. Bymiljøetatens holdning representerer en avleggs mentalitet som byrådspartiene har gått til valg på å bekjempe.

Løkkeveien har en trafikkbelastning på 15.100 ÅDT, hvilket gjør det til en av Oslos absolutt mest trafikkerte bygater. I tillegg kommer 550 leddbusser, som er påført bomiljøet uten at konsekvensene av dette er utredet for Ruseløkkas vedkommende. Gata er overhodet ikke konstruert for dette trafikkvolumet.

Vi ber byråden om å ta fatt i trafikksituasjonen i Løkkeveien med det innlysende utgangspunkt at trafikkapasiteten i Løkkeveien og i kryssene med Ruseløkkveien og Huitfeldts gate skal ned. Det er ikke meningen at det skal avvikles så stor trafikkmengde i dette boligstrøket. Kapasiteten for biltrafikk må derfor reduseres.

Vi har noen forslag til hvordan dette kan skje omgående:

– Fjerne det ene feltet i østgående retning nederst i Løkkeveien og videre i Dronning Mauds gate fram til tunnelnedkjørselen
– Fjerne det ene feltet i vestgående retning i Dronning Mauds gate inn mot krysset med Ruseløkkveien
– Snevre inn Løkkeveien nederst i vestgående retning.
– Utvide fortauene i Løkkeveien på begge sider etter at veibanen er innsnevret. Slik blir fotgjengeravstanden over Løkkeveien kortere og mindre farefull.
– Innføre permanent 30 km/t-grense i hele Løkkeveien – hele døgnet
– Innføre 20 km/t-grense i Løkkeveien forbi skolen i skoletiden.
– Innføre lyskryss i Løkkeveien/Huitfeldts gate.
– Innføre «vrimlefase» i Løkkeveien, både i krysset med Ruseløkkveien og i Huitfeldts gate – uavhengig av hva BYM sier.
– Anlegge fartshumper i Løkkeveien, både før og etter skolen.
– Følge opp den prosessen som nå foregår rundt byggemeldingen av Ruseløkkveien 26 der innsnevring av Ruseløkkveien inngår (og slik BYM «foreslår»).
– Flytte busstraseen som nå går i Løkkeveien tilbake til Henrik Ibsens gate.

Etter mange års forsøk på å få Bymiljøetaten til å lytte til lokalmiljøets behov, håper vi at forslagene våre denne gang ikke bare blir oversendt etaten til ny trenering. Vi ber byråden om å vurdere forslagene våre politisk, og deretter gi Bymiljøetaten beskjed om å gjennomføre de forslagene som hun mener er i tråd med byrådserklæringen.

Ideelt sett bør Løkkeveien stenges helt for gjennomgangstrafikk. Vi håper dette kan skje i løpet av inneværende bystyreperiode. Forslagene over er imidlertid mulige å gjennomføre i løpet av kort tid mens vi venter på det endelige vedtaket om stenging.

Vi gjør ellers byråden oppmerksom på at vi nå står overfor to svært store byggeprosjekter lokalt. Både Ruseløkka skole og Ruseløkkveien 26 (House of Oslo) skal rives og erstattes med nybygg. Dette vil medføre store trafikale utfordringer med mye anleggstrafikk og okkupasjon av fortau. Dette er i seg selv en grunn til at trafikkvolumet må reduseres kraftig. I byggeperioden skal inntil 300 barn (6-9 år) daglig inn og ut av busser i dette området for å kjøres til en erstatningsskole. Det er innlysende at dette vil medføre mange farlige trafikkepisoder. Vi har ingen barn å miste.

Til slutt minner vi byråden om at vi håper å slippe en ny farlig periode med trafikkforurensing til vinteren. Vi er urolige etter at Bymiljøetaten (!) har avvist muligheten til å innføre en lavutslippssone før i mai 2017 (2012/4268-182og imøteser allerede nå offentliggjøring av kraftfulle tiltak som vil hjelpe på luftkvaliteten.

Vennlig hilsen

Ruseløkka-aksjonen

Comments

comments